Algemene voorwaarden van Plukkel Tegelwerken

by Nancy

Artikel 1   Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk is aangegeven.

Gebruiker:
de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:
de wederpartij van de gebruiker.

Overeenkomst:
de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2   Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de   gebruiker en opdrachtgever, waarop gebruiker deze voorwaarden  van toepassing heeft  verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met  gebruiker, voor de uitvoering, waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever word uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3   Aanbiedingen en offertes.

1. De door de gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend: zij zijn geldig gedurende 20 dagen, tenzij anders staat aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 20 dagen wordt bevestigd, tenzij anders staat aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief  BTW en ander heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten tenzij anders staat aangegeven.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten ) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig  deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht niet tot het verrichten van een gedeelte van de op dracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. Alle prijzen zijn ofwel af- magazijn, ofwel franco werk conform de aan de opdrachtgever versterkte prijslijst of aanbieding van de gebruiker.

7. Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

8.  Indien na datum van de aanbieding, ook indien gebruiker een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering een of meer van de kostenfactoren  een wijziging ondergaat, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 4   Betalingen

1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de gebruiker aan te geven valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 5   Transport tegels en natuursteen

1. Opdrachtgever dient aanwezig te zijn op de leveringsdag.

2. Voor zover er op de leverancier enigerlei vorm aansprakelijkheid rust van het transport, is deze beperkt tot de vergoeding welke transport assuradeuren in de regel verstrekken.

3. De goederen reizen, ook indien franco, voor risico van de opdrachtgever.

4. Gebruiker houdt zich niet aansprakelijk voor de hierboven genoemde punten.

Artikel 6   Aanbrengen van tegelwerk

1. De te betegelen ruimte dient op de afgesproken dag voor aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd te zijn, dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan doen.

2. Indien de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels is de opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane kosten aan de gebruiker te vergoeden.

3. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood ( wanden ), vlak ( wanden en vloeren ) en waterpas ( vloer ) alsmede droog, dat zonder enige voorhandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van de gebruiker met inachtneming van de daarvoor geldende normen.

4. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels, komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien mogelijk doet de gebruiker vooraf opgave van de kosten.

5. Indien overeengekomen dat het werk wordt verricht door een ( vierkante ) meterprijs, dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.

6. Indien de gebruiker aangeeft dat de hoeken gekit moeten worden en de opdrachtgever geeft aan dat het niet hoeft, is scheuren in de voeg en tegelwerk geheel voor eigen risico.

7. Alle tegels en materialen worden geacht te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever voor verwerking en geschikt te zijn voor de gewenste toepassingen middels de overeengekomen aanbrengmethode of bij gebreke van een afspraak ter zake middels een of meer van de algemene bekende en aanvaarde aanbrengmethode.

8. De opdracht gever heeft de plicht de tegelzetter te informeren, indien de fabrikant /leverancier een bepaalde aanbrengmethode voorschrijft.

9. ( Rest ) afval is voor rekening opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

10. Afdekken van vloeren in andere delen van de woning, de opdrachtgever dient zelf daarvoor voorzieningen te treffen of te doen treffen. Eventuele verwerkingsmaterialen op vloeren kan niet worden verhaald op de tegelzetter.

Artikel 7   Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstige eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 8   Wijzigingen van de overeenkomst

1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen  of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomt aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover te voren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijzing of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 9   Annulering

1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, is de opdrachtgever bij het annuleren van de opdracht tot het aanbrengen van 25% van de overeengekomen aanbreng -en/of leverprijs verschuldigd. Men dient verstande dat bij annuleren tussen 4 en 8 weken voor de afgesproken dag 50% van die is verschuldigd. Bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor de afgesproken dag 75% van die bij prijs en bij annuleren binnen 2 weken voor de afgesproken dag 100% van de overeengekomen aanbreng – en/of leverprijs.

Artikel 10   Aansprakelijkheid

De tegelzetter is in geen geval aansprakelijk voor:

1. Waterdichtheid van het tegelwerk
( de opdrachtgever dient zelf daarvoor voorzieningen te treffen of te doen treffen ).

2. Het loslaten van de tegels tenzij opdrachtgever aantoont dat dit een gevolg is van onjuiste aanbrengen van tegels door de tegelzetter.

3. Beschadigingen aan andere materialen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze beschadigingen een gevolg van onzorgvuldig handelen van de tegelzetter is.

4. De gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen aan het ( de ) tegelwerk   ( en ) inclusief het onjuist schoonmaken.

5. Haarscheurtjes in geglazuurde tegels.

Artikel 11   Garantie

1. De gebruiker is jegens de opdrachtgever gehouden aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.

2. De gebruiker garandeert dat de door hem te verrichten aanbrengwerkzaamheden plaats zullen vinden naar de algemene normen van deugdelijkheid.

3. Op buiten tegelwerk wordt geen garantie gegeven.

4. Bij het plaatsen van tegels op een houten onder grond wordt geen garantie gegeven. Dit geldt ook voor de uitwendige hoeken bij het gebruik van een houtskelet (met gips) als ondergrond. Wij zullen wel alles eraan doen om deze scheurvorming te voorkomen.

4.

Artikel 12   Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil, voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.